Wu, Yue, Hangqi Ding, Benhua Xiang, Jinlong Sheng, Wenping Ma, Kai Qin, Qiguang Miao, and Maoguo Gong. 2023. “Evolutionary Multitask Optimization in Real-World Applications: A Survey”. Journal of Artificial Intelligence and Technology 3 (1):32-38. https://doi.org/10.37965/jait.2023.0149.